Berbahasa Madura, Pidato Bupati Achmad Fauzi: Masyarakat Sehat Sumenep Kuat
Upacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep Ke-752

Mata Madura - 31/10/2021
Berbahasa Madura, Pidato Bupati Achmad Fauzi: Masyarakat Sehat Sumenep KuatUpacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep Ke-752
Dengan bahasa Madura, Bupati Sumenep Achmad Fauzi berpidato pada Upacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep Ke-752 di tengah pandemi Covid-19 - (Dokumentasi Humas Pemkab Sumenep)
Penulis
|

matamaduranews.comSUMENEPBupati Sumenep Achmad Fauzi berpidato dengan Bahasa Madura memungkasi Hari Jadi Kabupaten Sumenep Ke-752, Minggu (31/10/2021) di halaman Kantor Bupati Sumenep.

Upacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep kali ini baru digelar setelah pandemi Covid-19 melanda negeri ini sejak 2020 lalu.

Suasana upacara di halaman Kantor Bupati Sumenep Jl Dr Cipto ini berbeda dengan upacara biasa. Sebab, seluruh peserta upacara mengenakan baju adat Keraton Sumenep.

Orang Sumenep mengenal baju beskap warna hitam untuk atasan dan jarik atau kain panjang. Dalam bahasa Madura disebut ‘Samper’.

Berikut isi lengkap Pidato Bupati Achmad Fauzi di Upacara Hari Jadi Sumenep Ke-752.

Bhul-ombhul Hari Jadi Kabupaten Songennep taon samangkèn, ”Masyarakat Sehat Sumenep Kuat” otabâ “Mâghârsarè Bârâs Songennep Kowat” areng sareng alabân corona.

Bhul-ombhul panèka  kaangghuy ngajhâk da’ sadhâjâ maghârsarè Songennep kaannghuy atong-rojhung areng-sareng alabân tor meggha’/motos  bâdâna mata rantai penyebaran covid-19 è Kabupatèn Songennep sè saat samangkèn ampon dhâddhi pandemi.

Pandemi Covid-19 ampon maèmpon (melumpuhkan) bânnya’ hal, ta’ ghun coma ngorangè aghin-pangghin sasarengngan sareng ngobâ sistim pendidikan jhughân maèmpon (melumpuhkan) sèktor parekonomian sareng sektor laèn-èpon sè tasambhung sareng pangorèbhân maghârsarè.

Pandemi Covid 19 jhughân ampon alahirraghi pola kaodi’ân anyar sè sabellunna ta’ perna abâjângan tor èkangen-angen sareng bhâdhân kaulâ tor para ajunan sadhâjâ.

Hal panèka marlowaghi pangghaliyân sè alos sè sarempek sareng tata tèngka  kaodi’ân jhughân ngorangè pangalang (resistensi) è nga’-tengnga’anna kaodi’ân sè apangghibât bâdâna karogiyân dâ’ sadhâjâ maghârsarè.

Tor karogiyân kasebhut bânnè ghun coma arta dhunnya tapè jhughân karogiân tanoro’na nyabâ.

Sacara umum perkembangan bâb Covid 19 è Kabupaten Songennep ampon molaè landây otabâ  toron. Maksoddhâ tambâna pasien positif covid 19 ampon ta’ katara sè akadhi ghi’ mèn-dhimènna, sanaos Songennep ghi’ pagghun masok ka level 3, sè sarempek sareng inmendagri Nomer 53 Taon 2021.  Bâdâna ka’dinto amarghâ vaksinasi è Kabupaten Songennep ghi’ bellun dâpa’ dâ’ ka sè akakarep sareng pamarènta.

Ḍâri total sasaran vaksinasi è Kabupaten Songennep sabânnya’ 845.130 oreng, sè ampon è vaksinasi korang langkong 395.011 orèng, otabâ ra-kèra 46,7 persèn. Maksoddhâ, Songennep ghi ta’ dâpa’ ka angghânna sè ampon ètantowaghi, èngghi panèka palèng sakonè’ 50 persèn kaangghuy abâli ka lèvel 2, otabâ 70 persèn kaangghuy abâli ka lèvel 1.

Sè sarempek sareng bâb kasebbhut, pramèla bhâdhân kaulâ bid asma-epon Pamarènta Kabupaten Songennep bânget ngarep bhântowan tor kasoddhiyan sadhâjâ magârsarè, para alèm olama, penongghul maghârsarè, pangromat panataghâma, tor sadhâjâ maghârsarè, nyopprè areng-sareng ajhung-rojhung alampa’aghi vaksinasi kaangghuy ngembhâdi kantos dâ’ ka level è èkakarep sareng pamarenta Kabupaten Songennep, nyopprè ka bingkèng arè atambâ saè tor bisa samporna sè nyarè kasap akadhi biyâsana tor kantos nyambâdânè kabutowan maghârsarè rè-saarèna.

Bhâdân kaulâ yakin, manabi sadhâjâ maghârsarè Kabupaten Songennep areng-sareng ajhung-rojhung ngalampanè pangareb sè èyarep,  jhughân sareng bâdâna kabhinarengngan kareb areng-sareng, insyaallah target se ampon ètantowaghi sareng pamarèta kabupaten songennep bâkal kalampan.

Bhâdân kaulâ sadhâjâ ampon nyokkorè, sanaos bârâghât (anggaran) pamarènta daèrah ampon ngorangè pangghibhât kaangghuy abaraghâdi pandemi 19, namong bâdâna lalampan pambhângonan è Kabupaten Songennep ghi’ pagghun ajhâlân sèsakarep tor sarempek sareng visi tor misi Kabupaten Songennep.

Misi Kabupaten Songennep sè ampon ètantowaghi ènggi paneka abhângon sumber daya manusia berdaya saing neng è bidang pandidikan, kasèhadhân sareng ketanaga-kerjaan, tor anèngkattaghi kasajahteraan maghârsarè lèbât pangowadhân èkonomi berbasis kawasan dâri olo la onjhur.

Salaèn dari ka’dinto jhughân awujuddhâghi tata kelola pamarèntaan sè transparan (nyaradâng), inovatif sareng responsif è dâlem angladhinè (melayani) maghârsarè, alampanè pambhângonan sè adâsarraghi jhung-rojhung (gotong-royong) sareng kaarifan lokal jhughân makowat pambhângonan infrastruktur sè adâsarraghi lingkungan hidup se sarempek (seimbang) èyantarana dârâdhân sareng kapolowan.

Ngabidhi badhân kaula èlantik dhâddhi bupati songennep ètangghal 26 Februari 2021 sè tapongkor, kaulâ sareng èbu bâkkèl bupati terros alampaaghi rembhâk (kordinasi) sareng makoko tor makowat (konsolidasi) nyopprè andhdâdhiyaghi songennep langkong saè tor langkong majhu.

Ka’dinto èlampanè nyoppè kaangghuy anèngkattaghi harkat sareng dhârâjât kama’moran maghârsarè è Kabupaten Songenenep. Karep tor pangarep kasebbhut pas ampon elampa’aghi neng è dâlem rarengghan (konsep) pambângonan sè asèkot sarempek (terpola sesuai) sareng visi tor misi  sè ampon esoson sabelunna.

Ngabidhi ngembhân pakon sè korang langkong ballung bulân sè èkabidhi dâri palantikan, pamarenta Kabupaten Songennep ampon kaparèng tor narèma pan-saponapan penghargaan, saè skala regional sanaos nasional.

È taon 2021 paneka, Kabupaten Songennep kèngèng penghargaan tingkat nasional èngghipanèka anugerah parahita ekapraya (ape) dâri kementerian pemberdayaan perempunan dan perlindungan anak.

Pamarentah Kabupaten songennep jhughân sukses mempertahankan panghargaan opini wajar tanpa pengecualan sè jherjjher tor neptep (berturut-turut) èngghipanèka laporan kauangan pamarenta daerah taon 2017, 2018, 2019 sareng taon 2020.

Pas penghargaan sè sekala regional èngghi panèka èyantaranya lencana tanḌâ kahormatan jer basuki mawa bea emmas dâ’ ka Bupati Songennep dâri salèrana Gubernur Jhâbâ Tèmor.

Panghargaan peringkat telo’ asn acheivment award jhâbâ tèmor, panghargaan lomba dhisa terbaik jhâbâ tèmor, panghargaan lomba sapolo program pokok pkk taon 2021 jhâbâ temor sareng èn-laèn-èpon.

Salaèn panghargaan sè kaparengan dâ’ pamarènta Kabupaten Songennep, mènangka aropaaghi  aprisiasi kinerja, pamarènta kabupaten songennep jhughân terros anèngkataghi rarengghân tor lalampaan sè berbasis digital.

Lerres tangghal 17 Agustus 2021 sè tapongkor pamarènta Kabupaten Songennep ampon alampaaghi launching layanan panggilan darurat 112 è kabupaten songennep. Kalabân bâdâna pangladhin / pelayanan darurat 112 kasebbhut maghârsarè èpaghâmpang ngatorraghi pengaduan kalabân bâkto sè ta’ abâtes, amarghâ ladhinan (layanan) panèka alampaaghi kantos pa’lèkor ejjhâm, otabâ kantos pèttong arè è dâlemmanna samènggu.

Pas edâlemmanna kaangghuy adukung rarengghân (program) smart city and smart village (kotta penter tor dhisa tarbhuka) pamarènta Kabupaten Songennep samangkèn prappa’na mengembangkan aplikasi sistem informasi desa, data integrasi desa berdaya (digdaya). Kalabân bâdâna aplikasi panèka bisa apangareb maceppet ladhinan (layanan) administrasi dhisa sarengngan jhughân pengelolaan data dhisa. Akadhi Ḍata kapendudukan, sarana sareng prasaran, barâghât /anggaran dhisa sareng palayanan administrasi laènna.

Salaèn alaksanaaghi pambhangonan palayanan berbasis digital, pamarenta kabupaten songennep jhughân materros pambhângonan infrastruktur menangka pangareb kangghuy nyambhâdhânè kabhutowan maghârsarè, nyopprè membangkitkan perputaran perekonomian daerah.

Pamarènta Kabupaten Songennep alaksanaaghi pambangonan kualitas sumber daya manusia è dâlem abhâlângajâ angladhinè maghârsarè. Jhughân kaulâ ngarep dâ’ sadhâjâ asn è Kabupaten Songennep, nyopprè terros aningkaddhâghi pangladhin da’ ka maghârsarè.

Reformasi birokrasi se ampon alampa’aghi, tadâ’ laèn kaangghuy anengkataghi pangladhin dâ’ maghârsarè mènangka nerrossaghi para seppo tor pènongghul songennep ngabidhi ghi’ jhaman kona. Salèrana para kanjeng (bupati/ adipati) sè ampon kabidhân ngalampanè ngator pamarèntaan kalabân labu sampa, abâ’ sampayan tor tabukka’ è Ḍalemanna angladinèdâ’ sadhâjâ kabhutowan maghârsarè.

Saka’dinto bisaos pamator, è dâlem kasempadhân panèka bhâdhân kaulâ ngatorraghi Dirgahayu Kabupaten Sumenep se kapeng 752 neng e taon 2021. Kalaban mamolan tor nyambat Bismillah Melayani, Ngèrèng Abhâlangajâ Nojjhu dâ’ Songennep buddhi tèngghi aji larang kabbhi monjhung.

Mator sakalangkong

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarkatuh

Bupati Songennep

Achmad Fauzi, SH, MH

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
--> -->